ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: YIANNIS KAPAKOS/HCMR

Ανάδοχος
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Μονάδα Εκπαίδευσης)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

Οι οριζόντιοι στόχοι του που αναδεικνύουν και την αποστολή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

  • Διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας έτσι ώστε τα υδάτινα οικοσυστήματα να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (ρυθμιστικές, αισθητικές, πολιτιστικές) στις μελλοντικές γενιές.
  • Προαγωγή της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών και άλλων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ενέργειας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
  • Υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υδρόσφαιρα και την προστασία της.
  • Παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος της κυβέρνησης σχετικά με την πετρελαϊκή ρύπανση από θαλάσσιες δραστηριότητες και ατυχήματα, θέματα που διαμορφώνουν την πολιτική για την αλιεία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά και της Στρατηγικής για τη Θάλασσα.

Μονάδα Εκπαίδευσης

Στις δραστηριότητες του ερευνητικού κέντρου εντάσσεται και ο επιστημονικός και περιβαλλοντικός γραμματισμός μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο μέσω επιστημονικών προγραμμάτων αλλά κυρίως μέσω ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Μονάδας Εκπαίδευσης που διαθέτει.

Οι οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ξεκίνησαν το 1995 μέσω δράσεων για το ευρύ κοινό και τους νέους. Η Μονάδα Εκπαίδευσης (ΜΕ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. λειτουργεί από το 2001 με ποικίλες δράσεις και πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ. Στις δραστηριότητές της συμμετέχουν περίπου 2500 μαθητές κάθε χρόνο. Η ΜΕ δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από εθελοντές επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οι οποίοι παράλληλα με τις ερευνητικές και διοικητικές τους υποχρεώσεις συμβάλλουν στη μεταφορά της γνώσης και εξειδίκευσής τους πάνω σε θέματα του υδάτινου περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σήμερα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, ενεργοποιώντας και το ενδιαφέρον των μαθητών για σταδιοδρομία στις φυσικές επιστήμες και την έρευνα. Η ΜΕ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συζητάει τα σύγχρονα προβλήματα του θαλάσσιου/υδάτινου περιβάλλοντος με τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Αθήνα, τον Υδρο-βιολογικό Σταθμό στη Ρόδο και το ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος» στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, οι μαθητές μέσα από ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασμένες διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες διευρύνουν τις γνώσεις τους, κατανοούν τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες των υδάτινων οικοσυστημάτων και αντιλαμβάνονται τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Τέλος η ΜΕ προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υποστηρίζει τοπικές δράσεις, παρέχοντας πληροφόρηση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα φυσικής, βιολογίας, χημείας και γεωλογίας των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς κινδύνους, τη ρύπανση, την πολιτιστική κληρονομιά και τους θαλάσσιους πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες στα ακόλουθα links:
https://www.hcmr.gr
https://education.hcmr.gr/

Παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων:

PERSEUS@School
http://www.perseus-net.eu/en/schools_network/index.html

MEDCIS scientific game
http://medcis.scientificgame.unisalento.it

 
Επικοινώνησε μαζί μας στο
yperaspistes.info@hcmr.gr